Floraservis SpinTor® Corteva Agriscience™

3,50 

SpinTor je prírodný insekticíd vyvinutý firmou Corteva Agriscience™. Tento výrobok je zvláštne efektívny a šetrný k životnému prostrediu, keďže je vyrobený z baktérií Saccharopolyspora spinosa, ktoré sú prirodzenou súčasťou pôdneho ekosystému. SpinTor sa vyznačuje nízkou toxicitou pre človeka a teplokrvné živočíchy, a nezanecháva rezíduá v ošetrenej kultúre. Je vhodný pre boj proti rôznym škodcom vrátane lariev a dospelých motýľov, chrobákov a dvojkrídlovcov. Tento insekticíd je ideálny pre použitie v ovocných sadách a zeleninových záhradách a bol ocenený aj cenou prezidenta USA za jeho prínos k ochrane životného prostredia.

EAN: 8586002986969 Katalógové číslo: e0c379dfee03 Kategórií: , , , , ,

SpinTor je prírodný insekticíd produkovaný firmou Corteva Agriscience™, navrhnutý špeciálne na ochranu ovocných sadov a iných poľnohospodárskych plodín. Je to jeden z prvých prírodných insekticídov, ktorý nevytvára toxické rezíduá v ošetrenej kultúre, čo ho robí ideálnym na použitie na ovocie a zeleninu.

Hlavnou účinnou látkou v SpinTor je spinosad, ktorý sa získava fermentačnou činnosťou baktérie Saccharopolyspora spinosa. Táto baktéria je prirodzenou súčasťou pôdneho ekosystému, čo znamená, že SpinTor je šetrný k životnému prostrediu a je bezpečný pre teplokrvné živočíchy vrátane ľudí.

SpinTor účinkuje ako kontaktný a požerový insekticíd, efektívne zasahujúci široké spektrum škodcov vrátane motýľov, chrobákov, dvojkrídlovcov, a strapiek. Je mimoriadne účinný proti larvám a dospelcom, a to aj u tých škodcov, ktorí vyvinuli rezistenciu voči iným skupinám insekticídov.

Je dôležité, že po aplikácii prípravku by nemalo aspoň dve hodiny pršať, aby sa maximalizovala jeho účinnosť, a produkt je toxický pre včely do doby, kým nezaschne na ošetrených rastlinách.

Aplikácie a odporúčania:

  • SpinTor sa aplikuje vo fáze výskytu škodcov alebo podľa signalizácie.
  • Odporúčané je použitie v poľnohospodárstve aj v integrovanej ochrane rastlín pre minimalizáciu vplyvu na necieľové organizmy.
  • Pri aplikácii je nutné dodržať správne dávkovanie a dodržiavať ochranné opatrenia proti možnej kontaminácii vodných zdrojov.

Regulácie a bezpečnostné opatrenia:

  • Prípravok je registrovaný pre použitie na viac ako 150 plodín v 30 krajinách.
  • Využíva sa v maximálne dvoch aplikáciách za sezónu na jednej kultúre.
  • Pred použitím a manipuláciou s prípravkom je potrebné dôkladne si prečítať etiketu a dodržiavať odporúčané bezpečnostné postupy.

SpinTor predstavuje pokrok v prírodnej ochrane rastlín, ktorý zvyšuje efektívnosť boja proti škodcom pri súčasnom znižovaní environmentálnej záťaže.

 

Klasifikácia prípravku:
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ametoctradin (CAS no.: 865318-97-4), 1,2-benzisothiazolin-3-one solution (CAS no.: 2634-33-5), 2-methyl-isothiazolin-3-one (CAS no.: 2682-20-4)

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410

Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné slovo: POZOR
Výstražné upozornenia:
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH208 Obsahuje polymerický methylendiisocyanát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10l vody a 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 1,5-2ml 7 dní Vyššia dávka sa použije na larvy vo vyšších štádiách (prevažuje L3)
kapustová zelenina Mlynárik kapustový 4ml 3 dni
kapustová zelenina Mora kapustová 4-5ml 3 dni Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
slivky Obaľovač slivkový (1. generácia) 4-5ml 7 dní Vzhľadom na kratšiu ochrannú dobu sa aplikuje predovšetkým proti 2. generácii obaľovača.
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 6ml 7 dní Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiarky, nosániky, podkopáčiky a pod.
jablone Obaľovače 6ml 7 dní Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiarky, nosániky, podkopáčiky a pod.
vinič Obaľovače na viniči 2-3ml 14 dní Vyššia dávka sa odporúča na druhú generáciu škodcov.
kapustová zelenina Húsenice motýľov 3-4ml 3 dni Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
pór Strapky 4ml 7 dní
cibuľa Strapky 4ml 7 dní
rajčiak Strapky 0,04% 4ml 3 dni Aplikácia v skleníkoch.
paprika Strapky 0,04% 4ml 3 dni Aplikácia v skleníkoch.

KBÚ SPINTOR™

Návod na použitie SPINTOR

 

Nákupný košík
Návrat hore