SANIUM® STICK 2v1 tyčinky do pôdy 20ks Protect Garden

9,00 

Sanium Stick od SBM Life Science je inovatívny insekticíd vo forme tyčiniek na ochranu izbových okrasných rastlín proti voškám, moliciam a červcom. Tento prípravok kombinuje účinky insekticídu s hnojivom, zaisťujúc nielen ochranu pred škodcami, ale aj podporu zdravého rastu a výraznejšie kvitnutie rastlín. Účinná látka flupyradifurone zabezpečuje dlhodobú ochranu až na 9 týždňov a je efektívna už od prvej aplikácie. Tyčinky sa jednoducho aplikujú zatlačením do zeminy kvetináčov, čo uľahčuje užívateľom ich používanie bez námahy a znečistenia.

Sanium Stick od spoločnosti SBM Life Science je inovatívny insekticídny prípravok v tvare tyčiniek, ktoré slúžia na ochranu izbových okrasných rastlín proti škodcom ako sú vošky, molice a červce. Tento produkt je zároveň obohatený o hnojivo, čo znamená, že nielen chráni rastliny pred škodcami, ale zároveň im poskytuje potrebné živiny pre ich zdravý rast a rozvoj.

Hlavné výhody prípravku Sanium Stick:

  1. Dlhodobá ochrana: Tyčinky poskytujú ochranu až 9 týždňov, čo minimalizuje potrebu častého opakovaného použitia.
  2. Okamžité a viditeľné účinky: Efekty použitia sú zreteľné už od prvej aplikácie, čo značne zvyšuje spokojnosť používateľov.
  3. Bohatšie kvety a intenzívnejšia zeleň: Prípravok nielen chráni rastliny, ale ich aj vyživuje, čo vedie k bohatšiemu kvitnutiu a živšej zelenej farbe listov.

Mechanizmus účinku: Sanium Stick funguje tak, že je účinná látka flupyradifurone (18,8 g/kg) absorbovaná koreňmi a rozvádzaná po celej rastline. Tento prípravok je špeciálne navrhnutý tak, aby bol ľahko použiteľný a efektívny aj pri nižších teplotách, čo ho činí ideálnym riešením pre použitie v interiéri. Účinok na škodce je rýchly a dlhotrvajúci, pričom prvé príznaky úbytku vošiek alebo molíc sa objavia už v krátkom čase po aplikácii.

Použitie a aplikácia: Pre správnu aplikáciu je potrebné zatlačiť potrebný počet tyčiniek do pôdy v kvetináči blízko koreňov rastliny. Po aplikácii je dôležité rastliny dôkladne zaliať, aby sa účinné látky mohli uvoľniť a efektívne šíriť rastlinou.

Bezpečnostné opatrenia a enviromentálne aspekty: Sanium Stick je klasifikovaný ako potenciálne nebezpečný pre vodné organizmy na dlhodobom základe (H411). Preto je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je zabránenie kontaktu prípravku s vodnými zdrojmi a dodržiavať návod na používanie, aby sa predišlo riziku pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Tento produkt je príkladom inovatívneho riešenia v oblasti ochrany rastlín, ktoré spája účinnosť s ekologickým prístupom a používateľským komfortom, ideálne pre milovníkov izbových rastlín, ktorí hľadajú spoľahlivé a dlhotrvajúce riešenie pre ochranu svojich rastlín.

 

Obsah živín:
celkový dusík (N) 28%
fosfor (P2O2) 13%
draslík (K2O) 22%
železo (Fe) 2,1%
horčík (MgO) 10%
síra (So2) 9%

Pokyny pre aplikáciu
Aplikujte pri prvých príznakoch výskytu škodcov.
Potrebný počet tyčiniek zatlačte do zeminy pomocou priloženého aplikátora do priestoru medzi rastlinu a okraj kvetináča a následne rastliny dôkladne zalejte vodou.
Tyčinky zatlačte do zeminy celé tak, aby nevyčnievali.
Počet tyčiniek pre jednotlivé rastliny sa určí podľa množstva zeminy v kvetináčoch.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: flupyradifurone CAS: 951659-40-8
UFI: NUWD-RFF2-8T7J-6EYX

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411

Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné slovo: nie je
Výstražné upozornenia:
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti   povrchových   vôd/Zabráňte   kontaminácii   prostredníctvom   odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie  je  pre  domáce,  hospodárske  a  voľne  žijúce  zvieratá   relatívne prijateľné.
Vt5 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Nepoužívajte prípravok v blízkosti vodárenských tokov, studní, studničiek a prameňov využívaných na individuálne zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely! Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 10 m.
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete!
Uložte mimo dosahu zvierat!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN:

KAŽDÝ NEPROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:
– zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
– používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
– postrek vykonávať výlučne v bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra aby nebola zasiahnutá osoba, ktorá prípravok aplikuje, príp. ďalšie osoby,
– zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
– min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
– zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
– trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa,
– do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku.

Výrobca

,

Nákupný košík
Návrat hore