Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam Protect Home

11,50 

Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam SBM PH 600ml

EAN: 3664715053132 Katalógové číslo: 034600 Kategórií: , , , , , ,

Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam SBM PH 600ml

Pena proti osám, na osie hniezda a proti sršňom a ich hniezdam.

– Penová bariéra chráni pred útokmi ôs a sršňov pri aplikácii
– Pena preniká do štruktúry hniezda
– Okamžitý a dlhotrvajúci účinok a efekt
– Dosah až 4 metre

Pena proti osám, sršňom a ich hniezdam je špeciálny typ insekticídneho prípravku, ktorý sa používa na účinné a cieľové odstránenie os, sršní a ich hniezd. Táto pena je navrhnutá tak, aby umožňovala presné dávkovanie a aplikáciu na konkrétne miesta, kde sa osy a sršne usídlili a postavili svoje hniezda.

Ako funguje pena proti osám, sršňom a ich hniezdam:

  1. Účinné látky: Pena obsahuje špeciálne chemické zlúčeniny, ktoré sú zamerané na osy, sršne a ich hniezda. Tieto účinné látky sú často nervovými jedmi alebo toxickými látkami, ktoré účinne usmrcujú osy a sršne.
  2. Aplikácia na hniezdo: Pena sa aplikuje priamo na hniezdo, ktoré obsahuje veľké množstvo os a sršní. Po aplikácii sa pena rozpína a dostáva sa do všetkých častí hniezda, aby zničila hmyz v interiéri.
  3. Blokácia hniezda: Penetrácia peny do hniezda blokuje výstupné otvory a vytvára bariéru pre osy a sršne, ktoré sa pokúšajú uniknúť.
  4. Zabíjanie hmyzu: Účinné látky v pene rýchlo pôsobia na hmyz, ktorý je v kontakte s penou. Osy a sršne sú rýchlo usmrtené, čím sa minimalizuje ich nebezpečenstvo pre ľudí a zvieratá v okolí.

Peny proti osám a sršňom majú často dlhší dostrekný účinok, čo znamená, že ich účinok môže trvať dlhšie po aplikácii. To je výhodné pri kontrolách hniezd a pri prevencii opätovného osídlenia oblasti osami a sršňami.

Dôležité upozornenie pri používaní peny proti osám, sršňom a ich hniezdam:

  1. Bezpečnosť: Pri používaní insekticídu je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu a bezpečnostné opatrenia uvedené na obale. Zabezpečte, aby pena nedostala do očí, úst alebo na pokožku, a uistite sa, že používate v dostatočne vetranom prostredí.
  2. Cieľová aplikácia: Pri používaní peny je potrebné sústrediť sa na cieľovú aplikáciu na hniezda a individuálne osy a sršne, aby sa minimalizovalo riziko vystavenia iných neškodných druhov a životného prostredia.
  3. Efektívnosť: Peny proti osám a sršňom sú účinné, ale ich účinok sa môže líšiť v závislosti od typu hmyzu, koncentrácie prípravku a veľkosti hniezda.

Pred zakúpením a použitím peny proti osám, sršňom a ich hniezdam odporúčam skontrolovať návod na použitie a bezpečnostné upozornenia uvedené na obale. Ak máte problém s osami alebo sršňami v blízkosti vášho domu alebo záhrady, môže byť vhodné kontaktovať odbornú firmu na odstraňovanie hniezd, ktorá vie zabezpečiť bezpečné a účinné riešenie tohto problému.

Účinná látka: Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt z otvorených a dospelých kvetov, Tanacetum cinerariifolium získaný pomocou superkritického oxidu uhličitého 0,15g (zodpovedajúci extraktu z pyrethra 50%: 0,30g)

Pena je insekticídny aerosól so silným smrtiacim účinkom na báze pyretrínov rastlinného pôvodu a piperonylbutoxidu.

Pyretríny rastlinného pôvodu zaručujú výrobku silný smrtiaci účinok (knock down) a piperonylbutoxid zvyšuje účinnosť ošetrenia tak, že po niekoľkých sekundách vyvolá smrť všetkých ôs a sršňov, ktoré sa nachádzajú v hniezde.

Osobitná penivá formulácia je špeciálne vyvinutá na zahalenie hniezda do hustej peny, pričom sa hmyz nedostane von a zvýši sa čas jeho kontaktu s insekticídom.

Vďaka tejto formulácii a špeciálnemu výdajnému ventilu, ktorým sa dá dosiahnuť prúd až 4 metre, je možné bezpečne ošetrovať osie a sršnie hniezda, ktoré sa obvykle nachádzajú na ťažko prístupných miestach (podkrovia, parapety, dutiny múrov, skrinky so žalúziami a ďalšie domáce a verejné priestory)

BIOCÍDNE PRÍPRAVKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE K VÝROBKU.

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Aerosól, kategória 1
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411

Výstražné piktogramy (CLP): GHS02 GHS09
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Objem v ml

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore