Dobol fumigátor 10 g EKOLAS

16,50 

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovanica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Dobol fumigátor 10 g

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu.

Použitie: lietajúci hmyz a lezúci hmyz ako sú Komáre, Muchy, Osy, Väčšie druhy hmyzu, Šváby, Mravce, Ploštice

Dobol fumigátor 10 g EKOLAS Dobol fumigátor 10 g EKOLAS
Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Aplikácia: položením a aktivovaním – Dymovnica

Účinná látka:

cyfenotrín 72 g/kg

Dávkovanie

Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol – 10 g)

0 – 25 m2 (25 – 65 m3)

Lietajúci hmyz (1 Dobol – 10 )

35 – 65 m2 (90 – 170 m3)

Výhody Dezinsekcie Fumigáciou s Dobol Fumigatorom

Preč s neviditeľnými škodcami! Objavte revolučnú metódu boja proti hmyzu s Dobol fumigátorom. Naša metóda fumigácie využíva pokročilý systém, ktorý aktivuje účinnú látku jednoduchým kontaktom s vodou. Dym, ktorý sa uvoľní, preniká do každého kúta a štrbiny miestnosti, zasahujúc priamo oblasti, kde sa hmyz najčastejšie skrýva.

Priama Akcia na Všetky Druhy Hmyzu: S Dobol fumigátorom nie je potrebné čakať, kým hmyz príde k insekticídu. Naša metóda ich aktívne vyhľadáva a likviduje. Je mimoriadne účinná proti širokému spektru hmyzu – od bĺch po šváby, od roztočov po muchy a od drevených parazitov až po komáre, Dobol zasahuje a eliminuje.

Čistota bez Zvyškových Stôp: Unikátna hydro-reaktívna technológia fumigácie znamená, že po použití Dobol fumigátora nezostanú žiadne škvrny ani pachy. Môžete teda očakávať čistotu bez akýchkoľvek problémov s čistením alebo neželanými zápachmi.

Inovatívne Riešenie: Cifenotrin, účinná látka novej generácie pyretroidov, je súčasťou našej exkluzívnej fumigačnej receptúry, čím zabezpečujeme, že Dobol fumigátor je na špičke v oblasti dezinsekcie.

Pozrite sa na naše riešenia v kategórii “Dezinsekcia fumigáciou” a zaistite si pokoj a ochranu pred hmyzom s produktami, ktoré sú jednoduché na použitie a zároveň účinné na dosiahnutie dlhodobej ochrany.

Výhody:

– oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom

– nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod.

– je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod.

Postup a Návod na Použitie: Dobol Fumigátor

Príprava na použitie:

 1. Vyprázdnite Priestor: Pred začiatkom fumigácie odstráňte z priestorov všetky osoby, zvieratá a rastliny. Ak máte akváriá, dobre ich prikryte a vypnite vzduchovanie.
 2. Zatvorte Priestory: Uistite sa, že všetky dvere a okná sú pevne zatvorené. Utesnite vetracie otvory, aby sa dym nešíril do nechcených oblastí.
 3. Pripravte Ošetrené Miesta: Otvorte dvierka skríň a zásuvky na zabezpečenie lepšej penetrácie dymu do všetkých priestorov.

Aktivácia Dobol Fumigátora:

 1. Umiestnenie: Plastový kelímok umiestnite doprostred ošetrovaného priestoru na nehorľavý povrch.
 2. Pridanie Vody: Do kelímku nalejte čistú vodu až do vyznačenej úrovne. Tento krok spustí reakciu a začne sa uvoľňovať dym.
 3. Aktivácia: Odtrhnite hliníkový obal z plechovky a plechovku položte červenou stranou nahor do kelímku s vodou.
 4. Uvoľňovanie Dymu: Po aktivácii opustite miestnosť. Dym sa začne uvoľňovať približne do 30 sekúnd od kontaktu s vodou.

Počas Fumigácie:

 • Nezostávajte v Priestore: Počas fumigácie by nemal byť nikto v ošetrovanom priestore.
 • Čas Exponácie: Dym by mal pôsobiť minimálne 2 hodiny, ideálne cez noc, pre maximálny účinok.

Po Fumigácii:

 1. Vetranie: Po uplynutí odporúčaného času otvorte všetky dvere a okná. Intenzívne vyvetrajte miestnosť najmenej 30 minút.
 2. Kontrola a Čistenie: Po vyvetraní prekontrolujte priestory a vyčistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami alebo detskými hračkami.

Bezpečnostné Upozornenia:

 • Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare počas prípravy a aktivácie fumigátora.
 • Počas fumigácie a vetrania zabezpečte, aby do priestorov nemohli vstúpiť nepovolané osoby a zvieratá.

Dávkovanie:

 • Použite dávku podľa veľkosti ošetrovaného priestoru, ako je uvedené v pokynoch.

Prvá Pomoc:

 • V prípade expozície alebo nevoľnosti ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu produktu.

Likvidácia Obalu:

 • Po použití zlikvidujte obal v súlade s miestnymi predpismi.

Dôležité Informácie:

 • Dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné upozornenia uvedené na obale a etikete Dobol Fumigátora.
 • Prípravok je určený len na profesionálne použitie.

Dobol Fumigátor je silným nástrojom v boji proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu. Jeho správne použitie zabezpečí efektívnu dezinsekciu vo vnútorných priestoroch.

Zmes je klasifikovaná ako:

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

———————————————————-

R41: Riziko vážneho poškodenia očí

R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

———————————————————-

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore