Deltacaps 50 CS postrek na hmyz, 50ml Floraservis

5,10 

Deltacaps 50 CS 50ml postrek na hmyz, biocíd, Floraservis – do postrekovača

Tekutý koncentrát určený k aplikácii postrekom proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu s rýchlou a okamžitou reakciou a dlhodobým účinkom.

Deltacaps 50 CS 50ml postrek na hmyz, biocíd, Floraservis

Biocídny prípravok proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu – EXTRA SILNÝ

Tekutý koncentrát určený k aplikácii postrekom proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu s rýchlou a okamžitou reakciou a dlhodobým účinkom.

Účinná látka: Deltamethrin 50g/L (5%), pyretroid
Formulácia: emulgovateľný koncentrát (CS)
Biocídny prípravok (insekticíd) pre spotrebiteľské použitie.

VÝHODY POUŽITIA
– rýchla a okamžitá reakcia
– mimoriadne účinný
– dlhodobý účinok
– pôsobí kontaktne
– účinná látka sa neodparuje

ROZSAH POUŽITIA
Na ochranu proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu v obytných budovách a ich okolí, v bytoch, vo verejných a úradných budovách, hoteloch, reštauráciách, bufetoch a baroch, obchodoch, skladoch, komunálnych budovách, v nebytových priestoroch, v zdravotníckych zariadeniach, v potravinárskom priemysle a v dopravných prostriedkoch.
Vhodný pre použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

MECHANIZMUS ÚČINKU
Účinná látka prípravku Deltacaps 50CS, patrí medzi syntetické pyrethroidy, pôsobí na hmyz kontaktne a má rýchly nástup účinnosti aj dlhú reziduálnu účinnosť. Účinná látka prípravku sa neodparuje.

NÁVOD K POUŽITIU
Prípravok zrieďte vodou na 1% pracovnú zmes. Pri použití 5 litrového postrekovača nalejte do nádrže asi 1-2 litre vody, pridajte 50 ml prípravku a doplňte vodou do 5 litrov.
Dobre premiešajte, postrekovač natlakujte a aplikujte postrekom v dávkach 50 ml nariedeného prípravku na každý m2 ošetrenej plochy, t.z. 5l zarobeného postreku na 100m2 .
Postrek aplikujte priamo na hmyz, na miesta výskytu a predpokladaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytov.
Na podlahu okolo stien, do kútov, okolo podlahových líšt, do škár a prasklín apod.
Zasiahnutý hmyz uhynie za 1 až 24 hod.
Pri pretrvávajúcom zamoreniu postrek opakujte podľa potreby v jednomesačných intervaloch.
Po postreku zaistite dôkladné vetranie.
Priestory môžu byt znovu používané a ľudia do nich môžu vstupovať po dokonalom zaschnutí postreku, minimálne za 2 hod.
Ak boli postrekom kontaminované povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami alebo krmivami, umyte ich dôkladne vodou a saponátom.

Dávkovanie proti lezúcemu hmyzu:
50 ml prípravku do 5 litrov vody na 100m2

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

Klasifikácia prípravku:

Horľavé kvapaliny, kategória 3 H226
Respiračná senzibilizácia, kategória 1 H334
Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410
Výstražné piktogramy (CLP): GHS02 GHS 08 GHS09
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H334 – Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore