CRYO – zmrazujúci sprej proti hmyzu 500ml EKOLAS

12,90 

CRYO – zmrazujúci sprej proti hmyzu je kvapalný sprej, ktorý vytvára aerosól s teplotou -40 stupňov čím paralyzuje hmyz zmrazením.

CRYO – zmrazujúci sprej proti hmyzu 500ml

Účinné odstránenie lezúceho a lietajúceho hmyzu

Je účinný proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu, osím hniezdam, švábom, pavúkom, mravcom, blchám, plošticiam, švehliam a taktiež proti muchám, komárom, osiam, sršňom atď.

 

Výhody:

• OKAMŽITÉ HUBENIE KAŽDÉHO DRUHU HMYZU

• IDEÁLNY PRE CITLIVÉ MIESTA

• PREDĹŽENÁ TRYSKA PRE OBLASTI S ŤAŽKÝM PRÍSTUPOM

Zmes je klasifikovaná ako:

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Návod na použitie:

1. Namontujte predlžovaciu trubicu na difúzor.
2. Počkajte, kým hmyz spomalí alebo si sadne.
3. Držte aerosól dole trubicou a striekajte
tlakom po dobu 2 až 3 sekundy približne
25 – 30 cm od hmyzu, až kým nie je
hmyz paralyzovaný.
4. Proces ukončite, keď je hmyz zamrznutý
alebo pokiaľ sa striekaním neobjaví vrstva
mrazu.

Použitie:
Je možné ho použiť všade tam, kde je používanie biocídov regulované alebo zakázané.

ORIGIN CRYO zmrazujúci sprej pomáha zbaviť sa škodlivého a nepríjemného hmyzu.

Je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie, v otvorených priestoroch, ako sú kuchyne, priestory s potravinami a spálne.

Pred použitím sa uistite, že ste sprej otestovali na malej ploche a buďte opatrní pri citlivých povrchoch

Ďalšie informácie:
Počkajte, kým hmyz spomalí alebo si sadne. Držte aerosól dole trubicou. Nepribližujte sa s predlžovacou trubicou príliš blízko hmyzu, pretože by ho mohol silný tlak odfúknuť.

Nepoužívajte sprej pri zapojených elektrických zariadeniach v
elektrickej sieti.

Používajte sprej, len ak zariadenia nie sú pod elektrickým prúdom. Pred opätovným zapojením zariadenia k elektrickej sieti počkajte 5 minút od ukončenia používania.
Pri sprejovaní nemierte na kožu, riziko vzniku popálenín.

Nepretrepávajte aerosól, pokiaľ sprej používate

ORIGIN CRYO
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól.

Nádoba je pod tlakom:

Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260 Nevdychujte aerosóly.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P403 Uchovávajte na dobre vetranom
mieste.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením.  Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

Objem v ml

Škodca

, , , , , , , , , ,

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore