BROS repelent proti kliešťom na odevy 90ml

3,60 

Inovatívny výrobok, ktorý chráni pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú.

Po aplikácii na odev a obuv kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja.

Účinkuje ihneď po aplikácii a účinnosť si zachováva po dobu 20 dní.

EAN: 5904517246676 Katalógové číslo: e9e835d0e3c3 Kategórií: , , , ,

BROS repelent proti kliešťom na odevy

Sprej s dvojitým účinkom, ktorý kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Nanáša sa na oblečenie a obuv a účinkuje okamžite. Má dlhodobý účinok a pri použití na oblečenie chráni až 20 dní.

Návod na použitie:

Pred použitím pretrepte. Rovnomerne naneste na oblečenie a obuv zo vzdialenosti 15 cm.

Nepoškodzuje vlnu, bavlnu ani nylon. Vyberte si málo viditeľné miesto a overte či sprej poškodzuje ostatné syntetické tkaniny alebo plasty.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

  Nebezpečenstvo

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodo­ bými účinkami.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispo­zícii obal alebo etiketu výrobku.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Nenanášajte na kožu. Neinhalujte výpary. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametrín 0,025% (0,025 g/100 g), Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g).

Reg.číslo: bio/1510/D/13/CCHLP.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Škodca

,

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore