BROS nástraha na mravce domček

3,50 

Nástraha z gelovou návnadou pre okamžité použitie na likvidáciu mravcov v miestnostiach a ich bezprostrednom okolí.

EAN: 5904517226913|5904517226913 Katalógové číslo: BR386 Kategórií: , , , , , ,

BROS nástraha na mravce domček

Pasca láka mravce, ktorý zanesú gél z pasce do mraveniska, a tak zlikvidujú celú kolóniu, vrátane kráľovnej.
Nástraha navyše zabraňuje otráveniu detí a domácich zvierat a chráni návnadu pred dažďom.

Návod na použitie:

Odtrhnúť výčnelky, ktoré sa nachádzajú okolo nástrahy a umiestniť nástrahu k vstupu do mraveniska alebo na cestičkách, kadiaľ mravce chodia .

Pôsobenie výrobku sa pozoruje už po niekoľkých dňoch.

Po 4 týždňoch treba pascu vymeniť za novú.

Nepoužívajte žiadne iné prostriedky na likvidáciu mravcov v mieste, kde používate nástrahu, ani mravcov nezabíjajte, aby sa návnada dostala do mraveniska.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, použivajte bezpečne.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Prvá pomoc:

Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom.

V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára.

V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66.

Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Uchovávajte oddelene od potravín.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

imidakloprid 0,03% (0,03 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g).

Škodca

, ,

Výrobca

Nákupný košík
Návrat hore